Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Oferta Programy mieszkaniowe Dom Dużej Rodziny

 

Celem programu jest wsparcie rodzin wielodzietnych, które ze względu na sytuację majątkową
i możliwości zarobkowe nie są w stanie zapewnić sobie odpowiednich warunków mieszkaniowych we własnym zakresie. Program ma pomóc w uzyskaniu odpowiedniego
dla ich potrzeb mieszkania, spełniającego podstawowe normy powierzchni mieszkalnej
i wyposażonego w niezbędne media, łazienkę i w.c. położone w jego obrębie oraz podstawowy sprzęt AGD.

Pomoc skierowana jest do rodzin wielodzietnych w skład których wchodzi co najmniej trójka dzieci. Uwzględnia się dzieci, które ukończyły 18 rok życia, ale uczą się i nie mają własnego źródła dochodu aż do czasu ukończenia 24 roku życia.

Rodziny do udziału w programie będą wskazywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie na bazie posiadanych danych oraz weryfikacji wniosków składanych przez rodziny niekorzystające z pomocy społecznej świadczonej przez Ośrodek. Zarządca może złożyć do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie pisemny, umotywowany wniosek o objęcie wsparciem konkretnej rodziny. Procedura ta poprzedzona zostanie analizą posiadanych
na temat rodziny informacji, wywiadem środowiskowym przeprowadzonym przez pracownika socjalnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przy udziale zarządcy wynajmowanego mieszkania, potwierdzającym brak występowania dysfunkcji w rodzinie, które wymagałyby zastosowania innego rodzaju specjalistycznego wsparcia lub opieki.