Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Oferta Partycypacja Nabór - Śląska

Nabór - Śląska

Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. ogłasza NABÓR na nabycie partycypacji w kosztach budowy następującego  lokalu  mieszkalnego:

Lp.

Adres lokalu

Piętro

Powierzchnia rzeczywista

Ilość pokoi

Wartość partycypacji

Kamienica Śląska 51 front

 

1.

Śląska 51/6

II piętro

78,52

3 pokoje

85 885,65

Koszt 1 m2 partycypacji wynosi 1 093,81 zł  .

Mieszkania do zasiedlenia natychmiast po wpłacie partycypacji i kaucji zabezpieczającej.

Właścicielem lokali mieszkalnych jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy ul. Winogronowej 11 F.

Dysponenci lokali - osoby partycypujące w kosztach budowy ww. lokali mieszkalnych, mogą zostać ich najemcami, po spełnieniu warunków określonych w „ Regulaminie naboru osób prawnych i fizycznych chętnych do zawarcia z TBS Prawobrzeże umowy w sprawie  partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych na wynajem oraz kryteria, jakie winni spełniać przyszli najemcy w dacie zawarcia umów najmu”, stanowiącym Załącznik do „Zasad gospodarowania lokalami Mieszkalnymi stanowiącymi zasób Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. będących  Załącznikiem nr 1 do Uchwały Nr 1/2014 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o.              z dnia 19 marca 2014 r.  Oznacza to, że przyszły Najemca i osoby mające z nim wspólnie zamieszkać muszą wykazać się dochodami gospodarstwa  domowego w wysokości mieszczącej się w określonych ustawowo progach dochodowych poprzez złożenie w TBS „Prawobrzeże” stosownych dokumentów potwierdzających ich spełnienie. Na dzień ogłoszenia naboru progi dochodowe wynoszą:

Liczba członków gospodarstwa domowego

Minimalny dochód gospodarstwa domowego

Maksymalny dochód gospodarstwa domowego

1- osobowe

1 544,70

5 806,60

2 - osobowe

1 647,00

8 709,90

3 - osobowe

2 471,52

10 645,43

4 - osobowe

3 295,36

12 580,97

5 - osobowe

4 119,20

14 516,50

6 - osobowe

4 943,04

16 452,04

7 - osobowe

5 766,88

18 387,57

8 - osobowe

6 590,72

20 323,10

 W tabeli przedstawiono wysokość progów dochodowych obowiązujących w okresie od 01.03.2018r.  Przedstawione powyżej dane dotyczą średniego miesięcznego dochodu brutto pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu i składek na ubezpieczenie społeczne wszystkich członków gospodarstwa domowego przyszłego najemcy, wyliczonego z okresu trzech miesięcy poprzedzających zawarcie umowy.

Osoba lub osoby, z którymi ma być zawarta umowa w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu oraz pozostałe osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania w dniu jego objęcia nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego lub nieruchomości  przeznaczonej na cele mieszkalne na terenie Gminy Szczecin, w przypadku małżonków żadnemu z nich  nie może przysługiwać taki tytuł. TBSP może wynająć lokal mieszkalny w swoich zasobach osobie posiadającej tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości lub osobie wchodzącej w skład gospodarstwa domowego, którego członek posiada tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości, jeżeli zmiana miejsca zamieszkania związana jest z podjęciem przez członka gospodarstwa domowego pracy w pobliżu miejsca  położenia zasobów TBSP, w których znajduje się lokal, o którego wynajem się ubiega.

Kaucja mieszkaniowa

Zawarcie umowy najmu jest uzależnione od wpłacenia przez przyszłego najemcę kaucji zabezpieczającej w wysokości 12-krotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu. Kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu przez najemcę, po potrąceniu ewentualnych należności Towarzystwa z tytułu najmu lokalu. Zwrot zwaloryzowanej kaucji następuje w kwocie równej iloczynowi kwoty miesięcznego czynszu obowiązującego w dniu zwrotu kaucji i krotności czynszu przyjętej przy pobieraniu kaucji, jednak w kwocie nie niższej niż kaucja pobrana.

Opłaty za mieszkanie

W lokalach mieszkalnych stanowiących własność TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. obowiązuje czynsz najmu, którego maksymalną wysokość określa ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego ze zmianami. Maksymalna wysokość czynszu w skali roku nie może przekroczyć 4% wartości odtworzeniowej lokalu, obliczonej według obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. W chwili obecnej maksymalna stawka czynszu najmu wynosi 13,68 zł/m² powierzchni użytkowej lokalu. Oprócz czynszu najemcy lokali ponoszą opłaty niezależne od Towarzystwa, związane z dostawą ciepła na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wody zimnej, odprowadzania kanalizacji, wywozu śmieci, dostaw energii elektrycznej, dostaw gazu. Dostawa wszystkich mediów (poza wywozem śmieci) jest w pełni opomiarowana, co oznacza, że najemca płaci wyłącznie za media zużyte w jego lokalu.

Umowa najmu lokalu mieszkalnego zostanie zawarta niezwłocznie po wpłacie partycypacji oraz kaucji zabezpieczającej.  Umowa najmu nie zostanie zawarta z osobą, która nie spełnia w/w kryteriów.

Ponadto zastrzega się, iż Prezes Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. może odwołać lub unieważnić nabór w całości lub części bez podawania przyczyn, może także wycofać lokal z oferty naboru na nabycie partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych.  Wykaz mieszkań do objęcia w ramach partycypacji w kosztach budowy może zostać uzupełniony w oddzielnym wykazie o lokale mieszkalne, z których  zrezygnowali  wnioskodawcy z poprzedniego naboru i pozostają one wolne.

PROCEDURA NABORU osób chętnych do partycypowania w kosztach  budowy mieszkań przeznaczonych na wynajem.

1.Osoby partycypujące w kosztach budowy mieszkania zostaną jego  najemcami.

2. Wnioski o zawarcie umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy mieszkania należy składać osobiście w siedzibie Spółki w Kancelarii od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30 do wyczerpania mieszkań lub do odwołania naboru.

Osoba składająca wniosek powinna posiadać przy sobie dokumenty potwierdzające tożsamość - do wglądu.

3. Nabór wniosków o zawarcie umowy w sprawie partycypacji jest otwarty i nieograniczony, co oznacza, że do wyczerpania mieszkań lub do odwołania naboru przyjęte zostaną wszystkie wnioski.

O pierwszeństwie do zawarcia umowy decyduje data i godzina złożenia kompletnego wniosku w siedzibie Towarzystwa.

4. Wnioski złożone za pośrednictwem poczty, przesyłki kurierskiej, poczty elektronicznej, itp. oraz złożone w innym niż we wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

5.Wniosek musi zostać złożony na konkretny lokal mieszkalny. Wnioski bez wskazania lokalu, którego dotyczą oraz wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

Warunkami ważności wniosku są:

  1. Złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami zawarcia umowy w sprawie nabycia partycypacji wybranego lokalu. Wzór oświadczenia dostępny jest w siedzibie TBS „Prawobrzeże” oraz stanowi  załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
  2.  Złożenie oświadczenia, że wszystkie warunki naboru są znane i zostały zaakceptowane. Wzór oświadczenia dostępny jest w siedzibie TBS „Prawobrzeże” oraz stanowi  załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
  3. Złożenie oświadczenia o posiadaniu bądź nie posiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego przez przyszłego najemcę oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania – druk stanowi załącznik nr 3.
  4. Zaświadczenie o dochodach najemcy oraz osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania za okres ostatnich trzech  miesięcy  przed  datą przeprowadzania naboru oraz  deklaracji o dochodach – druki stanowią załączniki 4 i 5.

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Spółki, przy ul. Winogronowej 11 F, pokój 1.23 lub telefonicznie pod numerem : 91 4613 692 w.141.  

Do pobrania: