Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Oferta Najem i dzierzawa Informacje ogólne

Informacje ogólne

Lokale będące przedmiotem najmu

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Prawobrzeże" Sp. z o.o. zawiera umowy najmu lokali mieszkalnych położonych w niżej wymienionych zasobach mieszkaniowych:

 • zasoby komunalne Gminy Miasto Szczecin zarządzane przez TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. – lokale mieszkalne zlokalizowane w starym zasobie mieszkaniowym;
 • własne zasoby mieszkaniowe – lokale mieszkalne w nowo wznoszonych budynkach, a także lokale mieszkalne zlokalizowane w starym zasobie mieszkaniowym, w budynkach nie poddanych albo poddanych modernizacji

Umowy najmu lokali mieszkalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin są zawierane na podstawie skierowań do zawarcia umów najmu, wydawanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie.
Umowy najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład własnego zasobu mieszkaniowego TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. zawierane są z osobami wskazanymi przez dysponentów lokali, a podstawy prawne do zawierania umów są uzależnione od tego, jaki podmiot jest dysponentem lokalu:

 • Gmina Miasto Szczecin - umowy najmu są zawierane na podstawie skierowań do zawarcia umów najmu wydawanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie;
 • Partycypant – umowy najmu są zawierane na podstawie wskazania do zawarcia umowy najmu, wynikającego z umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego;

Kto może być najemcą lokalu

Najemcą lokalu mieszkalnego z zasobów własnych TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. może być osoba fizyczna, spełniająca łącznie dwa warunki:

 1. najemca lokalu oraz osoby wskazane do wspólnego zamieszkania w dniu zawarcia umowy najmu nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie Gminy Szczecin
 2. gospodarstwo domowe przeszłego najemcy osiąga dochody w wysokości określonej w Ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz Uchwale Nr 1/2014 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami mieszkalnymi stanowiącymi mieszkaniowy zasób Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Spółki z ograniczona odpowiedzialnością.   

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., oraz świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220).

Kaucja mieszkaniowa

Zawarcie umowy najmu jest uzależnione od wpłacenia przez przyszłego najemcę kaucji zabezpieczającej w wysokości 12-krotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu. Kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu lub nabycia jego własności przez najemcę, po potrąceniu ewentualnych należności Towarzystwa z tytułu najmu lokalu. Zwrot zwaloryzowanej kaucji następuje w kwocie równej iloczynowi kwoty miesięcznego czynszu obowiązującego w dniu zwrotu kaucji i krotności czynszu przyjętej przy pobieraniu kaucji, jednak w kwocie nie niższej niż kaucja pobrana.

Opłaty za mieszkanie

W lokalach mieszkalnych stanowiących własność TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. obowiązuje czynsz najmu, którego maksymalną wysokość określa ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t.j. Dz.U. z 2000 roku Nr 98 poz.1070 ze zm.). Maksymalna wysokość czynszu w skali roku nie może przekroczyć 4% wartości odtworzeniowej lokalu. W chwili obecnej maksymalna stawka czynszu najmu wynosi 13,68 zł/m² powierzchni użytkowej lokalu. Przykładowo dla lokalu o powierzchni użytkowej 54 m² (dwa pokoje duże) miesięczny czynsz wynosi 738,72 zł.
Oprócz czynszu najemcy lokali ponoszą opłaty niezależne od Towarzystwa, związane z dostawą ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wody zimnej, odprowadzania kanalizacji, wywozu śmieci, dostaw energii elektrycznej, a w budynkach wyposażonych w instalację gazową – dostaw gazu. Dostawa wszystkich mediów (poza wywozem śmieci) jest w pełni opomiarowana, co oznacza, że najemca płaci wyłącznie za media zużyte w jego lokalu.

 

Tryb wynajęcia

Wolne pod względem faktycznym i prawnym lokale użytkowe mogą być oddawane w najem w drodze przetargu lub w trybie bezprzetargowym w drodze negocjacji. Przetargi i negocjacje odbywają się w siedzibie TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. przy ul. Winogronowej 11 F w Szczecinie w terminach podawanych do publicznej wiadomości w przypadku przetargów nieograniczonych lub w postaci indywidualnych zawiadomień w przypadku negocjacji.

Czas trwania najmu

Umowy najmu lokali użytkowych zawierane są na czas nieoznaczony. Wyjątkiem od tej zasady są umowy najmu, zawierane z posłami i senatorami w celu prowadzenia biur poselskich – ich czas jest oznaczony, nie dłuższy niż czas trwania kadencji.

Kaucja zabezpieczająca

Najemca lokalu , przed podpisaniem umowy najmu zobowiązany jest do wniesienia kaucji w formie pieniężnej , jako zabezpieczenia roszczeń wynajmujacego. Wysokość kaucji wynosi 3-krotność miesięcznego czynszu netto wynegocjowanego lub osiągniętego w wyniku przetargu. Za zgodą wynajmującego kaucja może być wniesiona w poręczeniach oraz gwarancjach bankowych lub gwarancjach ubezpieczeniowych.Po zakończeniu stosunku najmu i wydaniu lokalu wynajmujący zwraca wniesione zabezpieczenie po potrąceniu wszelkich roszczeń wynikających z umowy najmu. W przypadku wniesienia kaucji w gotówce,  kaucja podlega zwrotowi  wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym była ona przechowywana, pomniejszona o koszty prowadzenia rachunku  i prowizję bankową  za przelew na rachunek najemcy.

Czynsz

Wysokość czynszu uzależniona jest od powierzchni użytkowej lokalu oraz wysokości stawki czynszu, ustalonej w drodze przetargu albo negocjacji.
Czynsz najmu za lokal stanowiący własność Gminy ustalany jest w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i krotności stawki podstawowej. Wysokość stawki podstawowej ustalana jest co roku w drodze Zarządzenia Prezydenta Miasta Szczecin i na dzień dzisiejszy wynosi:

- 3,00 zł/ m2 dla przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

- 2,65 zł /mdla: organizacji pozarządowych, partii politycznych, związków zawodowych, rad osiedla, jednostek organizacyjnych Gminy Szczecin - na potrzeby związane z realizacją zadań statusowych nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; spółek prawa handlowego utworzonych przez Gminę Szczecin, w których gmina posiada 100 % udziałów, na cele związane z wykonywaniem działalności statutowej; posłów na sejm RP, senatorów RP oraz posłów do parlamentu europejskiego – na potrzeby związane z prowadzeniem biura poselskiego lub senatorskiego, na czas sprawowania mandatu; podmiotów nie prowadzących działalności gospodarczej.  


Czynsz najmu za lokal stanowiący własność Towarzystwa ustalany jest w wysokości iloczynu powierzchni lokalu i stawki czynszu za metr kwadratowy powierzchni lokalu, ustalonej w drodze przetargu lub negocjacji. Wysokość stawek czynszu ulega podwyższeniu raz w roku, od 1 stycznia o  wskaźnik inflacji, publikowany przez Urząd Statystyczny. 
Do wylicytowanych (wynegocjowanych) stawek czynszu doliczany jest podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. Aktualnie jest to stawka 23%.

Zmiany najemcy, przedmiotu działalności i zamiana lokali

W trakcie trwania umowy najmu możliwa jest zmiana najemcy lokalu, zmiana przedmiotu działalności, a także zamiana lokali między najemcam. Wnioski w tej sprawie należy składać w sekretariacie Towarzystwa.
W czasie trwania umowy najmu w prawa i obowiązki dotychczasowego najemcy mogą wstąpić małżonek, wstępni (np. rodzice), zstępni (np. dzieci). bez zmiany dotychczasowych warunków najmu.
W czasie trwania umowy najmu do umowy mogą przystąpić, obok dotychczasowego najemcy, małżonek, wstępni (np. rodzice), zstępni (np. dzieci), rodzeństwo oraz osoby przystępujące do spółki cywilnej.
Nabywca przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 KC wstępuje w prawo najmu lokalu, jeśli zbywane przedsiębiorstwo było prowadzone w oparciu o dany lokal.
Najemca może oddać w podnajem do 50% powierzchni użytkowej najmowanego lokalu.
Najemca może również zmienić rodzaj działalności prowadzonej w lokalu, w szczególności zmienić branżę lub rozszerzyć zakres prowadzonej działalności.
Dopuszczalna jest także zamiana lokali między najemcami, pod warunkiem braku zaległości z tytułu opłat  za lokale.
Zmiany warunków najmu wymagają  przeprowadzenia negocjacji oraz zgody wynajmującego.

Udzielanie gwarancji trwałości stosunku najmu

Jeśli najemca, za zgodą wynajmującego, dokona nakładów w najmowanym lokalu, może zostać podpisane porozumienie ustalające okres, w którym wynajmujący nie wypowie umowy najmu z przyczyn leżących po jego stronie. Długość gwarantowanego okresu najmu jest uzależniona od wysokości poniesionych nakładów  przypadajacych na 1 m2  powierzchni użytkowej lokalu i wynosi maksymalnie 8 lat.

Przetargi

Lokale użytkowe, wolne pod względem faktycznym i prawnym, oddawane są w najem w drodze przetargu nieograniczonego. Ogłoszenia o przetargu nieograniczonym publikowane są w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Towarzystwa oraz na jego  stronie internetowej.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

 • w przypadku osób fizycznych okazanie dowodów tożsamości, aktualnego wpisu do  z ewidencji działalności gospodarczej, decyzji o nadaniu numeru NIP i REGON,
 • w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej okazanie aktualnego wypisu  z właściwego rejestru sądowego, decyzji o nadaniu numeru NIP i REGON, umowy spółki, stosownych pełnomocnictw oraz dowodów tożsamości osób reprezentujących przedmiot stający do przetargu,
 • okazanie dowodu wpłaty wadium,
 • oświadczenie, że stan techniczny lokalu oraz wszystkie warunki przetargu są oferentowi znane.

Negocjacje

Lokale użytkowe mogą być również oddawane w najem bez przetargu, w drodze negocjacji.
Osoba zainteresowana objęciem lokalu w drodze negocjacji powinna zgłosić się ze stosownym wnioskiem do Działu Sprzedaży i Regulacji Prawnych TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. celem ustalenia terminu przeprowadzenia negocjacji.

Wolne pod względem faktycznym i prawnym lokale użytkowe mogą być oddawane w najem w wyniku przeprowadzenia przetargu lub w drodze negocjacji. Przetargi i negocjacje odbywają się w siedzibie TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. przy ul. Winogronowej 11 F wolne pod względem faktycznym i prawnym garaże, mogą być oddawane w najem albo dzierżawę w drodze przetargu lub w drodze negocjacji. Przetargi i negocjacje odbywają się w siedzibie TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. przy ul. Winogronowej 11 F w Szczecinie w terminach podawanych do publicznej wiadomości (przetargi nieograniczone, przetargi ograniczone) albo indywidualnych zawiadomieniach (przetargi ograniczone i negocjacje). Przedmiotem najmu są garaże murowane, garaże blaszane stanowiące własność wynajmującego oraz miejsca postojowe w garażach podziemnych wielostanowiskowych. Przedmiotem dzierżawy są grunty pod garażami blaszanymi, stanowiącymi własność dzierżawcy.

 

Czas trwania najmu

Umowy najmu i dzierżawy są zawierane na czas oznaczony oraz na czas nieoznaczony.

Kaucja zabezpieczająca

Zawarcie umowy najmu lub dzierżawy może być uzależnione od wpłacenia kaucji zabezpieczającej w wysokości 3-miesięcznego czynszu najmu. Po zakończeniu stosunku najmu i wydaniu lokalu kaucja podlega zwrotowi wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym była przechowywana, po potrąceniu kosztów prowadzenia rachunku bankowego i prowizji za przelew na rachunek najemcy.

Czynsz

Wysokość czynszu uzależniona jest od powierzchni użytkowej garażu, podstawy prawnej zawarcia umowy, a także wysokości stawki czynszu, ustalonej w drodze przetargu albo negocjacji.
Czynsz za garaż (grunt) stanowiący własność Gminy ustalany jest jako iloczyn wylicytowanej albo wynegocjowanej stawki czynszu za 1m² powierzchni użytkowej oraz powierzchni użytkowej garażu (gruntu). Może ulegać zmianie nie częściej niż raz w roku i nie więcej niż o 30% na podstawie stosownego zarządzenia Prezydenta Miasta,.
Czynsz najmu za garaż (grunt, miejsce postojowe) stanowiący własność Towarzystwa ustalany jest jako iloczyn wylicytowanej albo wynegocjowanej stawki czynszu za 1m² powierzchni użytkowej oraz powierzchni użytkowej lokalu. Ulega zmianie automatycznie raz w roku o tzw. wskaźnik inflacji.
Do wylicytowanych (wynegocjowanych) stawek czynszu doliczany jest podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. Aktualnie jest to stawka 23%.

Przetargi

Garaże, miejsca postojowe, grunty pod garaże, wolne pod względem faktycznym i prawnym, oddawane są w najem lub dzierżawę w drodze przetargu nieograniczonego albo ograniczonego. W pierwszej kolejności ogłaszane są przetargi ograniczone do mieszkańców danej posesji, w następnej kolejności przetargi ograniczone do mieszkańców z najbliższego sąsiedztwa, a gdy i w ten sposób nie wyłoniono najemcy (dzierżawcy) przeprowadza się przetargi nieograniczone. Ogłoszenia o przetargu publikowane są z co najmniej 21 –dniowym wyprzedzeniem w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Towarzystwa oraz na naszej stronie internetowej. W przypadku przetargów ograniczonych dodatkowo ogłoszenia o przetargu wywiesza się na posesji.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu.
Osoba przystępująca do przetargu powinna okazać następujące dokumenty:

 • zamieszkanie (lub siedziba) na terenie Gminy Szczecin,
 • dokument potwierdzający fakt używania pojazdu mechanicznego,
 • dowód wpłaty wadium,
 • dowód tożsamości,
 • w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości oprawnej: aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego, decyzję o nadaniu numeru NIP i REGON, umowę spółki, stosowne pełnomocnictwa ;
 • oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego garażu lub gruntu pod garażem,
 • oświadczenie, że stan techniczny garażu oraz wszystkie warunki przetargu są oferentowi znane.

Negocjacje

W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest objęcie garaży i miejsc postojowych w najem w drodze negocjacji. Wykaz aktualnych garaży i miejsc postojowych, które można objąć w najem w drodze negocjacji, znajduje się poniżej (plik do pobrania).
Osoba zainteresowana objęciem garażu w drodze negocjacji powinna zgłosić się do TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. celem ustalenia terminu przeprowadzenia negocjacji, a następnie zgłosić się na ustalony termin z odpowiednimi dokumentami:

 • zamieszkanie (lub siedziba) na terenie Gminy Szczecin,
 • dokument potwierdzający fakt używania pojazdu mechanicznego,
 • dowód tożsamości,
 • w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości oprawnej: aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego, decyzję o nadaniu numeru NIP i REGON, umowę spółki, stosowne pełnomocnictwa ;
 • oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego garażu lub gruntu pod garażem,
 • oświadczenie, że stan techniczny garażu jest oferentowi znany