Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Node Adaptacje

Adaptacje

WARUNKI OKREŚLANE DLA INWESTORÓW

W celu wykonania adaptacji strychu na lokal mieszkalny należy:

 1. uzyskać zgodę wspólnoty mieszkaniowej w drodze uchwał:
  • w sprawie wykonania adaptacji powierzchni strychowej z wykorzystaniem części wspólnych nieruchomości (konstrukcja, elewacja, instalacje itp.). Wspólnota mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do opiniowania projektu (projekt winien uzyskać pozytywną opinię)oraz otrzymania decyzji o pozwoleniu na budowę.
  • w sprawie powiększenia liczby lokali w nieruchomości,
  • w sprawie zmiany wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej,
  • w sprawie ustalenia zasad regulowania płatności za użytkowanie lokalu mieszkalnego uzyskanego w wyniku adaptacji strychu,
  • w sprawie upoważnienia TBS Prawobrzeże do podpisania umowy o najem lokalu powstałego w zaadaptowanych częściach wspólnych, zlecenia wyceny lokalu i prowadzenia wszelkich spraw związanych ze sprzedażą lokalu,
  • w sprawie warunków sprzedaży lokalu uzyskanego w wyniku adaptacji strychu:1) wycenę lokalu sporządza rzeczoznawca na zlecenie wspólnoty,2) koszty wykonania wyceny i notariusza oraz wszelkie pozostałe związane z wykupem lokalu ponosi osoba zainteresowana.
 2. uzyskać z Wydziału Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta w Szczecinie decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w związku z planowaną adaptacją,
 3. wykonać ekspertyzę techniczną odnośnie wytrzymałości stropów i warunków adaptacji strychów,
 4. przedłożyć opinię techniczno-budowlaną stwierdzającą możliwość wykonania adaptacji,
 5. podpisać umowę o adaptację strychu pomiędzy Inwestorem a wspólnotą mieszkaniową,
 6. uzyskać z Zakładów Energetycznych w Szczecinie warunki techniczne odnośnie poboru energii elektrycznej,
 7. uzyskać od właściciela budynku warunki i zgodę na podłączenie do wlz-tu budynku,
 8. uzyskać wytyczne do projektu adaptacji od Miejskiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie jeżeli nieruchomość znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej,
 9. projekt zamierzonej inwestycji winien być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi oraz Polskimi Normami,
 10. przedłożyć w TBS „Prawobrzeże” pięć kompletów projektu technicznego (ekspertyza, architektura, konstrukcja, instalacje itd.) do zaopiniowania wraz z oświadczeniem o podjęciu obowiązków kierownika budowy podpisanym przez osobę posiadającąodpowiednie kwalifikacje zawodowe,
 11. zaopiniowany projekt, kserokopie uchwał oraz zgodę zarządcy wspólnoty złożyć w Wydziale Urbanistyki i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta w Szczecinie w celu uzyskania pozwolenia na budowę,
 12. po uzyskaniu pozwolenia na budowę zostanie sporządzony protokół z przekazania części strychu do adaptacji w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się Decyzjio pozwoleniu na budowę.
  Prace adaptacyjne można będzie rozpocząć po wykonaniu komisyjnego opisu stanu technicznego lokali przyległych do części adaptowanego strychu (dokumentacja opisowa, fotograficzna itp.)
 13. Inwestor adaptacji wpłaci kaucję gwarancyjną przed protokólarnym przekazaniem placu budowy w wysokości 4.000,-zł. (słownie: cztery tysiące zł.) stanowiącą zabezpieczenie należytego wykonania umowy na konto Wspólnoty Mieszkaniowej.
 14. prace adaptacyjne Inwestor wykona w terminie 1 roku.
 15. umowa o najem lokalu mieszkalnego uzyskanego w wyniku adaptacji strychu zostanie zawarta po wykonaniu adaptacji i odbiorze robót.
 16. Inwestor będzie wnosić od dnia podpisania umowy o adaptację strychu wynagrodzenie dla Administratora Wspólnoty za 1 m2 powierzchni przeznaczonej do adaptacji w wysokości równej zaliczce na koszty administracji na podstawie obowiązującej uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej oraz odrębnej umowy.