Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Node Pomoc dłużnikowi

Pomoc dłużnikowi

Na podstawie Ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. (z późniejszymi zmianami) o własności lokali wszyscy właściciele lokali we Wspólnocie Mieszkaniowej zobowiązania są do ponoszenia wydatków i ciężarów związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w stosunku do posiadanych udziałów i uczestniczenia w kosztach zarządu nieruchomością wspólną oraz ponoszenia wydatków związanych z utrzymaniem jego lokalu.

 

Na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną właściciele lokali uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat, płatne z góry do 10 dnia każdego miesiąca.

 

W ramach struktury organizacyjnej TBS „Prawobrzeże” Sp. z  o.o. będącego administratorem/zarządcą Wspólnot Mieszkaniowych wyodrębniony został Dział Windykacji i Zarządzania Wierzytelnościami zajmujący się nie tylko windykacją powstałych zadłużeń, w tym zadłużeń właścicieli w stosunku do danej Wspólnoty Mieszkaniowej, ale również pomocą dłużnikom w wyjściu z trudnej sytuacji w jakiej się znaleźli.

 

POMOC W ZAPOBIEGANIU POWSTAWANIA ZADŁUŻENIA

 

W przypadku zaistnienia sytuacji uniemożliwiającej bieżące bądź terminowe regulowanie opłat ważnym jest podjęcie odpowiednich kroków przez właściciela lokalu. Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z pracownikami Działu w celu jak najszybszego podjęcia rozmów o zaistniałej sytuacji i wspólnego znalezienia możliwości rozwiązania problemu.

 

Sytuacja każdego właściciela rozpatrywana jest indywidualnie. Pracownicy Towarzystwa analizują możliwości finansowe właściciela i proponują dostępne formy pomocy.

 

W celu przeciwdziałania powstawaniu zadłużenia i bieżącego regulowania płatności wynikających z użytkowania lokali zachęcamy do skorzystania z proponowanych przez Gminę Miasto Szczecin systemów pomocy w postaci:

 

  • uzyskania zasiłku
    Informacji w tym zakresie sprawie udzielają pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
     
  • uzyskania dodatków mieszkaniowego i energetycznego
    W przypadku właścicieli lokali mieszkalnych o niskich dochodach, nawet nie posiadających zaległości we wnoszeniu opłat, istnieje możliwość uzyskania pomocy finansowej w postaci dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego.

 

Idea dodatków mieszkaniowych polega na pokryciu ze środków publicznych (gminnych) tej części wydatków na lokal, która przekracza określony poziom, uznany w naszych warunkach za dopuszczalny. Część wydatków na mieszkanie musi pokryć sam wnioskodawca i jest to część określona w procentach bieżących dochodów gospodarstwa domowego.

 

Zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych reguluje Ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 roku.

 

Przyznawaniem dodatków mieszkaniowych zajmuje się Szczecińskie Centrum Świadczeń tam też należy składać wnioski potwierdzone wcześniej przez Zarządcę nieruchomości.

 

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie SCŚ

 

POMOC W SPŁACIE POWSTAŁEGO DŁUGU

 

Decyzję w kwestii udzielenia pomocy właścicielowi lokalu zalegającemu w opłatach podejmuje Wspólnota Mieszkaniowa na podstawie  analizy sytuacji finansowej danej Wspólnoty oraz dłużnika przeprowadzonej przez pracowników DWiZW.

 

POSTĘPOWANIE WINDYKACYJNE

 

W przypadku braku regulowania zaliczek na poczet utrzymania nieruchomości wspólnej oraz opłat związanych z utrzymaniem  lokalu Spółka na podstawie decyzji Wspólnoty Mieszkaniowej podejmuje kroki zmierzające do odzyskania przez Wspólnotę należnych kwot.

 

Pracownicy Działu Windykacji i Zarządzania Wierzytelnościami podejmują postępowanie windykacyjne, w tym postępowanie sądowe oraz egzekucyjne.

 

Na każdym etapie prowadzonego postępowania windykacyjnego istnieje możliwość polubownego załatwienia sprawy zatem niezwykle ważnym jest kontakt dłużnika z pracownikami Spółki.

 

Wspólnota Mieszkaniowa w stosunku do właściciela lokalu długotrwale zalegającego z zapłatą należnych od niego opłat może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu dłużnika w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości. Właścicielowi, którego lokal został sprzedany, nie przysługuje prawo do lokalu zamiennego.