Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Node Przykładowy Regulamin porządku domowego

Przykładowy Regulamin porządku domowego

PRZYKŁADOWY REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO

§ 1.

Postanowienia ogólne:

1. Do przestrzegania niniejszego Regulaminu obowiązani są właściciele lokali wchodzących w skład nieruchomości wspólnej, osoby wraz z nimi zamieszkałe, najemcy, podnajemcy lub użytkownicy lokali oraz wszelkie inne osoby przebywające na terenie nieruchomości wspólnej.

2. Właściciel lokalu ponosi odpowiedzialność za:

 • zachowanie osób, którym oddał swój lokal do używania - zarówno domowników, jak i innych osób korzystających z jego lokalu,
 • przestrzeganie Regulaminu przez osoby, najemców, podnajemców jego lokalu lub innych użytkowników lokalu oraz przez zaproszonych przezeń gości,
 • powiadomienia Zarządu Wspólnoty o wynajęciu lub wydzierżawieniu lokalu ze wskazaniem osoby dzierżawcy lub najemcy,
 • zgłoszenie Zarządowi informacji dotyczących zmiany przeznaczenia lokalu z mieszkalnego na użytkowy i odwrotnie oraz ilości osób zamieszkujących lub użytkujących lokal
 • przestrzeganie przepisów Ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych a w szczególności rozdziału 1 i 2 dotyczących obowiązku meldunkowego.

3. Właściciel lokalu jest zobowiązany powiadomić Zarząd Wspólnoty o wszelkich istotnych zmianach dotyczących jego lokalu, a w szczególności o zmianach w zakresie prawa własności, zmianach umów najmu lub dzierżawy oraz o zmianach liczby osób zamieszkałych lub uprawnionych do korzystania z lokalu.

4. Właściciel lokalu jest obowiązany do wskazania adresu dla doręczania korespondencji i telefonu kontaktowego w przypadku wyjazdu przekraczającego 7 dni. Właściciel, który nie powiadomił Zarządu

o swoim adresie lub o zmianie adresu, ponosi odpowiedzialność za szkody, jakie mogą wynikać z braku takiej informacji.

§ 2.

Obowiązki mieszkańców:

 1. Mieszkańcy są zobowiązani dbać o budynek i jego otoczenie oraz chronić je przed dewastacją.
 2. W przypadku jakiejkolwiek awarii lub nagłych przypadków należy zgłosić je natychmiast Zarządowi, a w razie potrzeby zawiadomić również odpowiednie służby, takie jak: straż pożarna, pogotowie ratunkowe, policja, pogotowie gazowe itp.

3. a) W przypadku awarii wywołującej szkodę lub grożącej wywołaniem szkody w nieruchomości Wspólnoty lub w lokalach innych właścicieli lokali, właściciel lokalu jest obowiązany do natychmiastowego udostępnienia lokalu w celu usunięcia przyczyn awarii. Jeżeli właściciel jest nieobecny, albo odmawia udostępnienia lokalu, Zarząd Wspólnoty ma prawo wejść do lokalu w obecności funkcjonariusza policji lub straży miejskiej, a gdy wymaga to pomocy straży pożarnej, także przy jej udziale.

b) Jeżeli otwarcie lokalu nastąpiło pod nieobecność właściciela z czynności tych sporządza się protokół.

c) Właściciel lokalu jest obowiązany do udostępnienia lokalu służbom remontowym w obecności przedstawiciela Zarządu, jeżeli jest to konieczne do przeprowadzenia konserwacji lub remontu urządzeń wspólnych.


4. Mieszkańcy są zobowiązani do naprawienia na własny koszt wszelkich szkód powstałych na terenie posesji z ich winy, a w przypadku naprawienia takiej szkody na zlecenie Zarządu, pokrycia kosztów usunięcia szkody na pierwsze wezwanie.

5. Mieszkańcy są zobowiązani do utrzymania zamieszkiwanego przez siebie lokalu oraz innych pomieszczeń przez siebie użytkowanych w należytym stanie technicznym i sanitarnym.

6. Z zastrzeżeniem postanowień ustępu 7 bez pisemnego zezwolenia Zarządu nie wolno umieszczać na terenie nieruchomości żadnych reklam, szyldów czy ogłoszeń.

7. Mieszkańcy, którzy w lokalu znajdującym się w nieruchomości prowadzą działalność gospodarczą mogą umieszczać wymagane prawem oznaczenia tej działalności (szyld firmowy) na zewnątrz budynku w miejscu uzgodnionym z Zarządem, który określi dopuszczalną formę, wymiary i miejsce zainstalowania takiego oznaczenia.


§ 3.

Przepisy porządkowe:

1. Wszyscy mieszkańcy, oprócz dbałości o posesję zobowiązani są do wzajemnej pomocy i nie zakłócania spokoju innych mieszkańców ( np. słuchaniem głośnej muzyki, głośnym zachowaniem wychodzącym poza ściany naszego mieszkania ).

2. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 21:00 do 6:00. W tych godzinach nie należy używać urządzeń mogących zakłócić sen użytkowników innych lokali lub w inny sposób powodować hałasu mogącego ten sen zakłócić.

 1. Zabrania się prowadzenia prac remontowych w lokalach od 21:00 do 6:00
 2. Niedozwolone jest trzepanie pościeli, odzieży, dywanów itp. na balkonach , klatkach schodowych oraz przez okna.

5. Zabrania się wylewania i wyrzucania nieczystości z okien i balkonów.

6. Trzepanie dywanów może odbywać się w miejscu do tego przeznaczonym w godzinach 6:00 do 21:00.

7. Zabrania się wykonywania w pomieszczeniach wspólnego użytku czynności mogących spowodować uszkodzenie podłóg, posadzek, ścian, sufitów, poręczy i innych urządzeń technicznych.

8. Nakazuje się bezzwłocznie usuwać nieczystości pozostawione przez zwierzęta domowe będące własnością najemcy lub właściciela.

9. Balkony powinny być utrzymane w czystości, a skrzynki na kwiaty i donice umieszczane na balkonach winny być umocowane w sposób gwarantujący bezpieczeństwo, a w okresie zimowym na bieżąco powinien być z nich usuwany śnieg i lód.

10. W pomieszczeniach gospodarczych, korytarzach, na balkonach nie wolno przechowywać motorowerów, motocykli oraz materiałów łatwopalnych, żrących i cuchnących środków chemicznych, materiałów wybuchowych oraz gazu w butlach.

11. Pomieszczenia wspólne należy utrzymywać w czystości i porządku, a korzystając z nich, należy przestrzegać przepisów przeciwpożarowych.

12. Bez zgody Wspólnoty nie można hodować kotów, psów, gołębi, ryb akwariowych, ptaków i innych zwierząt domowych oraz gryzoni w pomieszczeniach wspólnego użytku takich jak; suszarnie, strychy, piwnice.

13. Niedozwolone jest instalowanie na dachu anten telewizyjnych , radiowych i itp. bez zgody zarządcy budynku.

14. Zabrania się prowadzenia działalności gospodarczej w lokalach mieszkalnych bez zgody zarządcy budynku i bez uzyskania zgody na zmianę sposobu użytkowania lokali.

16. Ciągów komunikacyjnych nie wolno zastawiać żadnymi przedmiotami, a jeśliby taki fakt miał miejsce z powodu konieczności przeprowadzenia prac remontowych w lokalu, przedmioty te należy usunąć na ustne wezwanie Zarządu Wspólnoty, któregokolwiek z członków tego Zarządu lub Administratora. Niezastosowanie się do tego wezwania może spowodować usunięcie przez Zarząd tych przedmiotów na koszt osoby, która zastawiła nimi ciąg komunikacyjny. .

17. Bezwzględnie zabrania się mycia pojazdów na terenie nieruchomości.

18. Zaleca się szczególną ostrożność przy wjeździe i wyjeździe z bramy. Wszelkie uszkodzenia spowodowane użytkowaniem pojazdów na terenie posesji obciążają właściciela pojazdu, który szkodę spowodował.

19. Śmieci należy wyrzucać wyłącznie do pojemników specjalnie do tego celu przeznaczonych, umieszczonych na podwórzu w altanie śmietnikowej, w taki sposób aby nie zanieczyszczać ich otoczenia.

20. Usuwanie gruzu po remoncie lokalu odbywa się na koszt właściciela tego lokalu i w sposób uzgodniony z Zarządem Wspólnoty.

21. Bezwzględnie zabrania się:

 • palenia papierosów, picia alkoholu, załatwiania potrzeb własnych w częściach wspólnych budynku,

       a w szczególności w pomieszczeniach gospodarczych, na korytarzach i na klatkach schodowych

       oraz w otoczeniu budynku.

 • zanieczyszczania wspólnych części budynku i nieruchomości, pisania i drapania na ścianach budynków, uszkadzania koszy na śmieci, niszczenia zieleni,
 • malowania ścian wewnętrznych i zewnętrznych stanowiących części wspólne budynków oraz wieszania i przybijania tablic lub przedmiotów bez zezwolenia Zarządu Wspólnoty, urządzania miejsc do zabaw dla dzieci poza miejscami wyznaczonymi przez Zarząd.

22.  Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są dbać, aby dzieci stosowały się do postanowień Regulaminu. Za szkody wyrządzone na terenie nieruchomości przez dzieci odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.

23. Zobowiązuje się mieszkańców do nie otwierania drzwi klatek schodowych domofonem osobom nieznanym.
 

Zarząd zwraca się do wszystkich mieszkańców o przestrzeganie niniejszego Regulaminu i jednocześnie informuje, że uchylanie się od przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu może spowodować powiadomienie odpowiednich służb i urzędów, a przy dalszym naruszaniu postanowień Regulaminu podjęcie uchwały w trybie art. 16 i art. 22 ust. 3 pkt 7 ustawy o własności lokali, tzn. uchwały o wytoczeniu powództwa sądowego o sprzedaż lokalu w drodze licytacji.