Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Node Obniżki i dopłaty do czynszu

Obniżki i dopłaty do czynszu

Obniżki czynszu

W związku z polityką czynszową prowadzoną przez Gminę Miasto Szczecin, zmierzającą do ustalenia czynszów za komunalne lokale mieszkalne na poziomie pozwalającym na utrzymanie mieszkań i budynków w stanie niepogorszonym Rada Miasta Szczecin wprowadziła przepisy określające zasady i tryb przyznawania obniżek czynszu dla osób o niskich dochodach.

Szczegółowe informacje w sprawie obniżek oraz wymagane wnioski i formularze dostępne są na stronie internetowej Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie

Obniżki czynszu przysługują również najemcy lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o. o.,  położonego w budynku przekazanym przez Gminę Miasto Szczecin, dla którego obowiązują stawki czynszu najmu na zasadach określonych jak dla lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin z wyłączeniem lokali położonych w budynkach poddanych modernizacji, termomodernizacji, przebudowie lub nadbudowie z udziałem środków własnych lub kredytowych uzyskanych przez Spółkę.

Dodatkowe informacje w sprawie obniżek czynszu można uzyskać w Dziale Czynszów i Rozliczeń, dla mieszkańców prawobrzeżnej części Szczecina w siedzibie Spółki przy ul. Winogronowej  11 f pok. 0.03, tel. 91 461 36 92 wew. 178, dla lewobrzeżnej części Szczecina w Oddziale przy ul. Mariackiej 24, pok. 6, tel. 91 433 47 97 wew. 25 lub 22. 

 

Dopłaty do czynszu

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom o niskim dochodzie przypadającym na jednego członka gospodarstwa domowego. Zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych reguluje Ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 roku. Ustawa ta reguluje  komu przysługuje dodatek mieszkaniowy, określając tytuł prawny, kryterium dochodowe i normatywną powierzchnię lokalu mieszkalnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego jako niezbędne przesłanki uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego.

Wnioski potwierdzone przez Zarządcę nieruchomości należy składać w Szczecińskim Centrum Świadczeń. Szczegółowe informacje w sprawie dodatków mieszkaniowych oraz wymagane wnioski i formularze dostępne są na stronie internetowej Szczecińskiego Centrum Świadczeń.