Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Node Pomoc dłużnikowi

Pomoc dłużnikowi

Terminowe i bieżące regulowanie opłat z tytułu najmu lub używania bez tytułu prawnego lokali jest jednym z najważniejszych obowiązków najemców lokali lub ich użytkowników.

 

W ramach struktury organizacyjnej TBS „Prawobrzeże” Sp. z  o.o. wyodrębniony został Dział Windykacji i Zarządzania Wierzytelnościami zajmujący się nie tylko windykacją powstałych zadłużeń ale również pomocą dłużnikom w wyjściu z trudnej sytuacji w jakiej się oni znaleźli.

 

POMOC W ZAPOBIEGANIU POWSTAWANIA ZADŁUŻENIA

 

W przypadku zaistnienia sytuacji uniemożliwiającej bieżące bądź terminowe regulowanie opłat czynszowych ważnym jest podjęcie odpowiednich kroków przez najemcę/użytkownika lokalu. Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z pracownikami Działu w celu jak najszybszego podjęcia rozmów o zaistniałej sytuacji i wspólnego znalezienia możliwości rozwiązania problemu.

 

Sytuacja każdego lokatora rozpatrywana jest indywidualnie. Pracownicy Towarzystwa analizują możliwości finansowe każdego lokatora i proponują dostępne formy pomocy.

 

W celu przeciwdziałania powstawaniu zadłużenia i bieżącego regulowania płatności wynikających z użytkowania lokali zachęcamy do skorzystania z proponowanych przez Gminę Miasto Szczecin systemów pomocy w postaci:

 

 • uzyskania zasiłku
  Informacji w tym zakresie sprawie udzielają pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
   
 • uzyskania dodatków mieszkaniowego i energetycznego
  W przypadku najemców i użytkowników lokali mieszkalnych o niskich dochodach, nawet nie posiadających zaległości we wnoszeniu opłat, istnieje możliwość uzyskania pomocy finansowej w postaci dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego.
  Idea dodatków mieszkaniowych polega na pokryciu ze środków publicznych (gminnych) tej części wydatków na lokal, która przekracza określony poziom, uznany w naszych warunkach za dopuszczalny. Część wydatków na mieszkanie musi pokryć sam wnioskodawca i jest to część określona w procentach bieżących dochodów gospodarstwa domowego.
  Zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych reguluje Ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 roku.
  Przyznawaniem dodatków mieszkaniowych zajmuje się Szczecińskie Centrum Świadczeń tam też należy składać wnioski potwierdzone wcześniej przez Zarządcę nieruchomości.
  Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie SCŚ
   
 • obniżki stawki czynszu

 

POMOC W SPŁACIE POWSTAŁEGO DŁUGU

 

Do możliwych do uzyskania form pomocy w spłacie powstałego zadłużenia udzielanej najemcom i użytkownikom lokali mieszkalnych przez TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. należą:

 

 • rozłożenie zaległości na raty
  Każdy lokator zalegający z opłatami niezależnie od stopnia prowadzonej w stosunku do niego windykacji może zwrócić się do TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. z prośbą o rozłożenie zaległości na miesięczne raty. Wysokość oraz ilość rat proponuje wnioskodawca. Zaległości można rozłożyć maksymalnie na 24 miesięczne raty.
  Do wniosku należy dołączyć wypełnioną deklarację dochodową ze stosownymi zaświadczeniami o dochodach.
  Pracownicy TBSP indywidualnie rozpatrują sytuację finansową dłużnika i możliwości spłaty powstałego zadłużenia.
  Warunkiem koniecznym do rozłożenia zaległości na raty jest terminowe regulowanie bieżących opłat z tytułu zajmowania lokalu.
   
 • prolongata spłaty zaległości
  Lokator zalegający z opłatami może w uzasadnionych przypadkach zwrócić się do Towarzystwa o odroczenie terminu spłaty zaległości maksymalnie o 6 miesięcy. W tym czasie jest zobowiązany do regulowania bieżących opłat związanych z lokalem mieszkalnym.
   
 • umorzenie zaległości
  Jest to wyjątkowa forma pomocy, o jaką mogą zwrócić się dłużnicy znajdujący się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. We wniosku o umorzenie osoba zalegająca powinna wykazać swoją szczególnie trudną sytuację materialną i dołączyć dokumenty potwierdzające ten stan. Obowiązkowo należy dołączyć:
  1. wypełnioną deklarację dochodową wraz ze stosownymi zaświadczeniami;
  2. decyzję Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w której to MOPR wypowie się w sprawie możliwości udzielenia pomocy w spłacie zaległości z tytułu najmu obciążających wnioskodawcę.

  Wniosek o umorzenie wraz z załącznikami składa się w sekretariacie TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. Umorzenie może być dokonane tylko jeden raz w odniesieniu do danego dłużnika. W związku z tym osoby, którym kiedykolwiek umorzono zaległości czynszowe, nie mogą ponownie ubiegać się o pomoc w tej formie.

 

POSTĘPOWANIE WINDYKACYJNE

 

W przypadku braku bieżącego regulowania bieżących opłat związanych z lokalem, brakiem kontaktu oraz próby uregulowania zadłużenia przez dłużnika, Spółka podejmuje kroki zmierzające do odzyskania należnych kwot na drodze postępowania windykacyjnego, którego etapami są postępowanie sądowe i egzekucyjne (komornicze).

 

Na każdym etapie prowadzonego postępowania windykacyjnego istnieje możliwość polubownego załatwienia sprawy, które może w znaczący sposób ograniczyć koszty danego postępowania oraz pozwala uniknąć utraty zajmowanego lokalu.