Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Node Zamiana lokali

Zamiana lokali

Zamiany lokali


Lokale mieszkalne, będące własnością TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o., których dysponentem jest Gmina Miasto Szczecin mogą być przedmiotem:

 1. zamiany z urzędu,
 2. zamiany międzylokatorskiej.

Wniosek na dokonanie zamiany międzylokatorskiej i zamiany z urzędu może złożyć osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu (najemca).

Zamiany z urzędu

Zamiana lokalu mieszkalnego z urzędu jest możliwa w następujących przypadkach:

 • dotychczas zajmowany lokal ma zbyt dużą powierzchnię, która uniemożliwia otrzymanie dodatku mieszkaniowego,
 • najemca chce zamieć swoje mieszkanie na lokal o niższym standardzie,
 • najemca jest osobą o znacznym stopniu niepełnosprawności, związanym z niezdolnością do samodzielnego poruszania się, stwierdzonym orzeczeniem lekarskim, a zajmuje lokal niedostosowany do swoich potrzeb lub członek gospodarstwa domowego najemcy jest osobą o znacznym stopniu niepełnosprawności, związanym z niezdolnością do samodzielnego poruszania się, stwierdzonym orzeczeniem lekarskim najemca lub członek jego gospodarstwa domowego jest osobą całkowicie niepełnosprawną ruchowo, a zajmowany lokal jest niedostosowany do jego potrzeb,
 • najemca zajmuje lokal, który w wyniku zawarcia małżeństwa, urodzenia lub przysposobienia dziecka nie zapewnia minimalnej powierzchni użytkowej lub mieszkalnej,
 • najemca uznany przez sąd rodziną zastępczą zajmuje lokal, który nie zapewnia minimalnej powierzchni użytkowej lub mieszkalnej,

Warunkiem dokonania zamiany z urzędu lokalu z zasobów TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. jest uzyskanie pisemnej zgody Towarzystwa jako właściciela lokalu.

Zgoda może dotyczyć:

 • zamiany na lokal z zasobów Gminy Miasto Szczecin - wniosek o wydanie zgody najemca składa w TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. a wniosek o zamianę wraz z dołączoną zgodą kieruje do Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych przy ul. Mariackiej 25 w Szczecinie. Do kompetencji ZBiLK należy wydanie ostatecznej decyzji (zgody) na dokonanie zamiany.
 • zamiany na lokal z zasobów Towarzystwa – zgoda i wniosek o zamianę realizowany jest przez w TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o.

Najemca może również ubiegać się o wydanie przez TBS "Prawobrzeże" Sp. z o.o. zgody na zamianę zajmowanego lokalu na lokal mieszkalny z zasobów Towarzystwa w celu poprawy warunków mieszkaniowych. Liczba pokoi lokalu mieszkalnego uzyskanego w wyniku zamiany nie może jednak przekroczyć liczby osób uprawnionych do zamieszkiwania w tym lokalu.

Informacje dotyczące warunków uzyskania zgody na zamianę można uzyskać w siedzibie towarzystwa bądź na pisemny wniosek najemcy.

Zamiany międzylokatorskie

Najemca sam może wyszukać innego najemcy chętnego do wzajemnej zamiany.

Lokale, które stanowią zasób własny Towarzystwa, mogą być przedmiotem takiej zamiany międzylokatorskiej, jeśli przysługują do nich następujące tytuły prawne:

 • umowa najmu,
 • decyzja administracyjna o przydziale lokalu,
 • lokatorskie spółdzielcze prawo do lokalu,
 • własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu,
 • prawo własności lokalu lub budynku przeznaczonego na stały pobyt ludzi.

W przypadku zamiany więcej niż jednego lokalu mieszkalnego na jeden lokal mieszkalny, stanowiący zasób własny Towarzystwa, jego współnajemcami mogą zostać dotychczasowi współnajemcy, członkowie spółdzielni mieszkaniowej lub współwłaściciele, będący stroną zamiany, chyba że się tego prawa zrzekną.

Towarzystwo nie wyraża zgody na zamianę własnego lokalu na udział w prawie własności lokalu lub budynku, chyba że stroną zamiany są wszyscy dotychczasowi współwłaściciele.

Informacje dotyczące warunków uzyskania zgody na zamianę międzylokatorską można uzyskać w siedzibie Towarzystwa bądź na pisemny wniosek najemców.