Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Node Regulacje stanów prawnych nieruchomości

Regulacje stanów prawnych nieruchomości

REGULACJE STANÓW PRAWNYCH

1. W razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego, z mocy prawa w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą, o ile osoby te stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci.
W celu uregulowania stanu prawnego poprzez podpisanie aneksu do umowy najmu należy w siedzibie Towarzystwa złożyć wniosek wraz załączonym z aktem zgonu.                                                                                

2. Towarzystwo w oparciu wewnętrzne przepisy, może przeprowadzić regulację stanu prawnego lokalu mieszkalnego na wniosek osoby, która: 

 • stale zamieszkiwała z najemcą lub byłym najemcą w lokalu przez niego opuszczonym;
 • stale zamieszkiwała z najemcą i nie wstąpiła w najem lokalu po jego śmierci.
  Z kręgu osób wyklucza się te, które samowolnie zajęły lokal.
  Wymagania:
 • na dzień składania wniosku konto czynszowe nie może wykazywać zaległości;
 • lokal użytkowany jest zgodnie z jego przeznaczeniem;
 • lokal musi znajdować w należytym stanie technicznym i sanitarnym;
 • legalizacja lub likwidacja samowoli budowlanej;
 • dochody gospodarstwa domowego muszą mieścić się w wymaganych progach;
 • wykonanie przez przyszłego najemcę remontu koniecznego do przygotowania lokalu  do jego użytkowania. Niezbędne prace przyszły najemca wykonuje w oparciu o sporządzony protokół stanu technicznego, na własny koszt, bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych nakładów od Towarzystwa.

3. Po spłacie zaległości, Towarzystwo może na pisemny wniosek byłego najemcy lokalu zawrzeć umowę najmu lokalu mieszkalnego z osobą, wobec której sąd orzekł wydanie lokalu bądź przywrócić prawa najmu.

Wymagania:

 • na dzień składania wniosku konto czynszowe nie może wykazywać zaległości;
 • lokal użytkowany jest zgodnie z jego przeznaczeniem;
 • lokal musi znajdować w należytym stanie technicznym i sanitarnym;
 • legalizacja lub likwidacja samowoli budowlanej;
 • dochody gospodarstwa domowego muszą mieścić się w wymaganych progach (tylko w przypadkach, gdy zapadł wyrok o wydanie lokalu).

4. Na wniosek najemcy może nastąpić poprawa jego warunków mieszkaniowych poprzez powiększenie przedmiotu najmu tzw. rozgęszczenie o pozostałą część lokalu wolną pod względem faktycznym i prawnym.

Uwaga:

Wnioski o regulację stanów prawnych lokali będących własnością Gminy Miasto Szczecin należy składać w Zarządzie Budynków i Lokali Komunalnych przy ul. Mariackiej 25 w Szczecinie.