Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Node Programy dofinansowania

Programy dofinansowania

Gmina Miasto Szczecin dofinansowuje budowy łazienek, toalet oraz kuchni. O dotację mogą ubiegać się najemcy mieszkań komunalnych w ramach Programu Małych Ulepszeń. Szanse na dofinansowanie są bardzo duże. Wystarczy, by najemca mieszkania, który złoży wniosek spełnił wszystkie wymogi formalne.

Program to jeden z elementów Polityki Mieszkaniowej Gminy Miasto Szczecin. Służy on poprawie stanu technicznego lokali komunalnych. Dzięki tej inicjatywie mieszańcy Szczecina mogą otrzymać wsparcie na realizację inicjatyw remontowych. Każdy wnioskodawca, który spełni wszystkie wymogi formalne otrzyma dofinansowanie do planowanych inwestycji.

Przed złożeniem wniosku mieszkańcy powinni ustalić z zarządcą budynku warunki techniczne prac. Wnioski należy składać w siedzibie TBS „Prawobrzeże” Sp. z o.o. przy ul. Winogronowej 11 F oraz Oddziale Spółki przy ul. Mariackiej 24 w Szczecinie. Przyjmujący wniosek po dokonaniu wizji lokalnej opiniuje projekt po względem technicznym, rozpatruje go i określa termin wykonania robót.

Najemcy lokali komunalnych mogą uzyskać dofinansowanie na wykonanie łazienki, toalety lub kuchni wraz z rozprowadzeniem instalacji i montażem urządzeń. Dofinansowanie powyższych celów wynosi 50 proc. kosztów realizacji inwestycji (jednocześnie nie więcej niż 6.000 zł brutto) w przypadku wniosków indywidualnych. Autorzy wniosków grupowych – pion mieszkań, mogą liczyć na wsparcie w wysokości 60 proc. (jednocześnie nie więcej niż 8.000 zł brutto).

Możliwe jest również uzyskanie dofinansowania legalizacji samowolnie wykonanych łazienek, toalet, kuchni oraz instalacji centralnego ogrzewania. W takich przypadkach TBS „Prawobrzeże” pokrywa całości kosztów   niezbędnej dokumentacji technicznej inwestycji (jednocześnie nie więcej  niż  3.500  zł  brutto).

O dotacje mogą ubiegać się najemcy mieszkań komunalnych w budynkach, w których do tej pory nie przeprowadzano kapitalnych remontów.

Dofinansowanie z PMU następuje w przypadku lokatorów, którzy na dzień złożenia wniosku o objęcie danej inicjatywy dofinansowaniem, nie zalegają z opłatami z tytułu najmu oraz wywiązują się z innych obowiązków związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego.

Do pobrania: