Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Node Samowole budowlane

Samowole budowlane

POCEDURA  ZWIĄZANA   Z  LEGALIZACJĄ  SAMOWOLNIE WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Szczecinie mając na uwadze ułatwienie i przyspieszenie rozpatrywania ogromnej ilości spraw związanych z doprowadzeniem samowolnie wykonanych robót budowlanych do stanu zgodnego z obowiązującym prawem informuje, że należy przygotować a następnie przedłożyć w tut. Inspektoracie następujące dokumenty:

 • Inwentaryzację budowlaną wykonanych robót
 • Ocenę stanu technicznego wykazującą zgodność wykonanych robót z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi obowiązującymi w budownictwie, sporządzoną przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane i przynależną do właściwej izby zawodowej
 • Protokoły badań i sprawdzeń

Ocena stanu technicznego powinna być związana z typem wykonanych robót budowlanych, tzn. inna dla robót:

 • Konstrukcyjnych
 • Sanitarnych/ wod.-kan., gazowych/

Protokoły badań i  sprawdzeń, w zależności od wykonanych robót budowlanych powinny dotyczyć:

 • Aktualnych pomiarów wewnętrznej instalacji elektrycznej, sporządzonych przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia
 • Aktualnego protokołu kominiarskiego wykazującego prawidłowość wykonanych podłączeń
 • Aktualnego protokołu z przeprowadzonej próby szczelności instalacji gazowej przeprowadzoną przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia

W/w dokumenty i protokoły należy przedłożyć w oryginale lub potwierdzonej za zgodność kserokopii.

Tut. Inspektorat poprzez samowolnie wykonane roboty budowlane rozumie m.in. n/ w roboty:

 • Wydzielenie pomieszczenia łazienki z pomieszczenia kuchni wraz z wykonaniem instalacji sanitarnej
 • Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej
 • Wymiana okien
 • Montaż kominka na paliwo stałe
 • Zabudowa logii
 • Wykonanie dodatkowych ścianek działowych

Jednocześnie tut. Inspektorat pragnie zauważyć, że w związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13.01.2003r. ( sygn.. akt IV S.A. 523/01), żądanie od inwestora samowolnie wykonanych robót budowlanych oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane stało się bezpodstawne.

Tak przygotowane dokumenty znacznie usprawnią rozpatrzenie sprawy, niemniej jednak każda sprawa będzie rozpatrywana przez tut. Inspektorat indywidualnie  i może okazać się, że zażąda dodatkowych dokumentów czy informacji ( wynikających z przedłożonej oceny stanu technicznego).