Skip to main content

A | +A | +A

 

Breadcrumb

Strona główna / Dla najemcy Regulamin porządku domowego

Regulamin porządku domowego

PRZYKŁADOWY REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Postanowienia niniejszego regulaminu mają na celu ochronę i utrzymanie bezpieczeństwa, higieny i estetyki budynku i jego otoczenia oraz zapewnienie warunków zgodnego współżycia mieszkańców.
 2. Do przestrzegania niniejszego regulaminu zobowiązani są najemcy lokali wchodzących w skład nieruchomości, osoby wraz z nimi zamieszkałe, najemcy, podnajemcy lub użytkownicy lokali oraz wszystkie inne osoby przebywające na terenie nieruchomości.
 3. Najemca lokalu odpowiedzialny jest za:
  • zachowanie zarówno domowników, jak i innych osób korzystających z lokalu,
  • przestrzeganie regulaminu przez najemców, podnajemców jego lokalu lub innych użytkowników lokalu oraz przez zaproszonych przezeń gości,
  • powiadomienie Administratora o wynajęciu lub wydzierżawieniu lokalu, ze wskazaniem osoby dzierżawcy lub najemcy.
 4. Najemca jest zobowiązany powiadomić o wszelkich istotnych zmianach dotyczących jego lokalu, w szczególności:
  • zmianach w prawie własności,
  • zmianie liczby osób zamieszkałych w lokalu lub uprawnionych do korzystania z lokalu,
  • wskazać adres do korespondencji, telefon kontaktowy oraz poinformować o każdej jego zmianie.

Informacje te należy przekazać niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni od zaistnienie zmiany. Informację tę należy przekazać w formie pisemnej.

OBOWIĄZKI NAJEMCÓW LOKALI

 1. Mieszkaniec obowiązany jest dbać o budynek i jego otoczenie oraz chronić je przed dewastacją.
 2. Najemcy obowiązani są dbać o należytą konserwację lokalu i pomieszczeń należących do lokalu, wykonywać naprawy lokalu oraz urządzeń technicznych w zakresie ustalonym obowiązującymi przepisami, umową najmu.
 3. Najemcy lokalu obowiązani są do przestrzegania przepisów prawa, przepisów sanitarnych, budowlanych, przeciwpożarowych, jak również przepisów dotyczących używania instalacji elektrycznej, gazowej, wodno-kanalizacyjnej oraz niniejszego regulaminu.
 4. Najemcy obowiązani są w ogólnie pojętym interesie wspólnoty zgłaszać przypadku uszkodzeń części wspólnej nieruchomości lub naruszanie przepisów wymienionych w pkt 3. przez innych właścicieli lub najemców.
 5. Koszty szkód wyrządzone w urządzeniach części wspólnych nieruchomości, jak i na terenie bezpośrednio przyległym, wynikłe z winy właściciela, najemcy lub osób wspólnie z nim zamieszkujących obciążają tego właściciela lub najemcę. W przypadku naprawienia takiej szkody na zlecenie wspólnoty, właściciel pokrywa jej koszty na pierwsze wezwanie.
 6. Za szkody wyrządzone przez nieletnich, konsekwencje ponoszą rodzice.
 7. O wszystkich zauważonych uszkodzeniach urządzeń części wspólnej nieruchomości,
  a w szczególności instalacji gazowej, elektrycznej, przeciekach dachu, zapchaniu instalacji kanalizacyjnej, itp. właściciele i najemcy mają obowiązek niezwłocznie informować Zarząd lub , a w razie potrzeby zawiadomić również odpowiednie służby: straż pożarną, pogotowie ratunkowe, policję, pogotowie gazowe, pogotowie wodno-kanalizacyjne, itp.
 8. Właściciele lub najemcy lokali w przypadku dłuższej nieobecności winni informować o sposobie udostępnienia lokalu na wypadek wystąpienia awarii urządzeń technicznych.
 9. Właściciel lub najemca winien udostępnić lokal:
  • w przypadku awarii wywołującej szkodę lub grożącej wywołaniem szkody w nieruchomości Wspólnoty lub lokalach innych właścicieli lub najemców,
  • w celu dokonania czynności związanych z przeglądem technicznym, naprawą lub konserwacją.

Czynności te mogą być wykonywane tylko w obecności osoby dorosłej lub osoby upoważnionej przez właściciela lub najemcę.

 1. Jeżeli właściciel lub najemca są nieobecni albo odmawiają udostępnienia lokalu, ma prawo wejścia do lokalu w obecności funkcjonariusza policji lub straży miejskiej, a gdy wymaga to pomocy straży pożarnej, także przy jej udziale.
 2. Jeżeli otwarcie lokalu nastąpiło pod nieobecność właściciela lub najemcy, jest obowiązany zabezpieczyć lokal oraz znajdujące się w nim rzeczy do czasu powrotu właściciela lub najemcy lokalu.
  Z czynności otwarcia lokalu sporządza się protokół. Koszt otwarcia lokalu i jego zabezpieczenia ponosi Wspólnota Mieszkaniowa chyba, ze przyczyna wejścia do lokalu leżała po stronie najemcy lub właściciela lokalu.
 3. Osoby dokonujące remontów i napraw obowiązane są przeprowadzać je tak, aby w najmniejszym stopniu utrudniały korzystanie z nieruchomości innym użytkownikom. Ponadto winny one we własnym zakresie oczyścić cały zanieczyszczony w wyniku remontu teren i klatkę schodową.
 4. Bez pisemnego zezwolenia Zarządu nie wolno umieszczać na terenie nieruchomości żadnych reklam, szyldów czy ogłoszeń. W przypadku prowadzonej przez właściciela lub najemcę w nieruchomości działalności gospodarczej, można umieszczać wymagane prawem oznaczenia tej działalności (szyld firmowy, itp.) na zewnątrz budynku, w miejscy uzgodnionym z Zarządem, który określi jego dopuszczalną formę, wymiary i miejsce zainstalowania oraz wysokość opłaty według uchwały wspólnoty.

PRZEPISY PORZĄDKOWE

 1. Wszyscy właściciele i najemcy nieruchomości, oprócz dbałości o nieruchomość wspólną obowiązani są do wzajemnej pomocy i niezakłócania spokoju innym mieszkańcom.
 2. W godzinach od 2200 do godziny 600 obowiązuje cisza nocna.
 3. W tych godzinach zabrania się:
  • głośnego używania urządzeń mogących zakłócić ciszę i spokój mieszkańców nieruchomości,
  • gry na instrumentach,
  • głośnego śpiewu i wszelkich innych hałasów.
 4. Prace uciążliwe, wykonywane w lokalu, powodujące nadmierny hałas, mogą być wykonywane w dni powszednie w godzinach od 8:00 do godz. 20:00.
 5. W niedzielę i dni świąteczne obowiązuje zakaz wykonywania głośnych prac.
 6. Skrzynki na kwiaty, ustawione za oknami na parapetach lub balkonach, winny być umocowane w sposób gwarantujący bezpieczeństwo. Podlewanie roślin nie może powodować przeciekania wody na elewację, niższe piętra, chodnik lub podwórze.
 7. W pomieszczeniach wspólnych – klatkach schodowych, piwnicach i strychach, zabrania się:

a)  przechowywania materiałów łatwopalnych, żrących i wybuchowych,

b)  spożywania alkoholu i palenia tytoniu.

 1. Zabrania się blokowania automatycznych wyłączników światła.
 2. Zabrania się blokowania drzwi wejściowych oraz drzwi do klatek schodowych w sposób powodujący uszkodzenie drzwi lub samozamykaczy.
 3. Nieczystości, pochodzące z gospodarstw domowych, należy wyrzucać do pojemników do tego celu przeznaczonych w taki sposób, aby nie zanieczyszczać ich otoczenia, części wspólnej nieruchomości oraz posesji.
 4. Niedozwolony jest pobór energii elektrycznej z instalacji wspólnych na użytek własny.
 5. Zabrania się samowolnego wchodzenia na dach budynku.
 6. Zabrania się instalowania na dachu budynku anten telewizyjnych lub internetowych.
 7. Montaż urządzeń wyposażenia lokali (nawiewy, wentylacja) wymaga zgody Zarządu.
 8. W przypadku posiadania przez właściciela lub najemcę pieca kaflowego, trzonu kuchennego, stalowego pieca c.o., kominka, zabrania się używania drewna żywicznego, malowanego, płyt i materiałów drewnopodobnych oraz innych palnych materiałów zanieczyszczających przewody dymowe.
 9. Zabrania się przebywania osobom postronnym na klatkach schodowych, piwnicach i innych pomieszczeniach wspólnych.
 10. Parkowania pojazdów mechanicznych w obrębie nieruchomości (podwórko) jest zabronione i powodowało będzie odholowanie pojazdu na koszt właściciela pojazdu.
 11. Trzymane w lokalach zwierzęta nie mogą powodować zagrożenia życia ani zdrowia ludzi oraz nie mogą zakłócać spokoju mieszkańców nieruchomości. Posiadacze zwierząt domowych obowiązani są do przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych. Za wszystkie szkody spowodowane przez zwierzęta odpowiedzialność ponoszą ich właściciele.

 

W przypadku rażącego i uporczywego nieprzestrzegania niniejszego regulaminu, przez właścicieli lokalu, Administrator wystąpi do wspólnoty nieruchomości z wnioskiem aby w trybie procesu sądowego żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji, na podstawie przepisów Kodeksy postępowania cywilnego egzekucji z nieruchomości  zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U, Nr 80, poz. 903 z 2004 r.)

PRZEPISY KOŃCOWE

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy określone
  w obowiązujących aktach prawnych.